Contact

Cooperworld | Industrieweg 30 | 7949AK | Rogat | The Netherlands

        DI tm ZA Tussen 08:30 en 18:00 

Tel: 0031(0)649332909

Whatsapp: 0031(0)649332909

Mail: info@cooperworld.nl  

Site: www.cooperworld.nl 

Shop: www.cooperworldshop.nl

 

KVK 04088481 |  IBAN NL61ABNA0525410147 |  BTW:818634728B01

 

© cooperworld 2021 | alle rechten voorbehouden | zet en drukfouten voorbehouden 

 

Vernieuwen
ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY VOORWAARDEN COOPERWORLDSHOP, is een onderdeel van COOPERWORLD

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Cooperworld, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop
Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden
betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van
Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de
Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen
van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product
waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
4 Bij reparaties, restauraties en onderhoud zijn de genoemde prijzen en uurtarief altijd
exclusief BTW.
5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen,
uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij
deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of
aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en
de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan
kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging
van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin
wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de
overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou
kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te
leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle
schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of
indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt,
dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging
van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid
of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij
Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het
oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de
aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse
opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de
Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding
overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij,
uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in
overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor
overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel
als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -
ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker
vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de
Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoeren
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook
het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd.
In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere
gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim
is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend
op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden
verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom
van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4. Aanbetaling op voertuigen wordt gezien als kosten dekking bij annulering wederpartij, op
de aanbetaling evenals het voertuig kan geen aanspraak worden gemaakt.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om
Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter
inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd
tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens
Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat
kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming
aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden
waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1. Garantie op geleverde voertuigen is niet van toepassing mits anders aangegeven in de
overeenkomst. De overeenkomst kan op geen enkele manier mondeling gesloten
worden.
2. Op lakwerk, Spuitkwaliteit, laswerk, laskwaliteit verleend gebruiker geen garantie.
3. Gebruiker verleend geen garantie of verplichtingen in verband met kwalificaties van
restauratie, montage of reparatie proces.
4. Garantie op niet draaiende onderdelen geldt voor een periode van 30 dagen na levering,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
overeengekomen. Garantie op draaiende onderdelen geldt voor een periode van 14
dagen na levering, mits ongebruikt. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een
zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die,
die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht
worden.
5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van
of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of
bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin
aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) et cetera.
6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of
kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking
schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat
te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te
onderzoeken.
7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens
bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht
meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de
overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan
zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan
danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter
zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of
zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de
Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de
vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te
verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend
kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Bij stalling, reparatie. Of consignatie verkoop van voertuigen van wederpartij, is gebruiker
niet aansprakelijk voor eventuele schade, brand, diefstal, waterschade of natuurschade.
Hiervoor dient de wederpartij zelf maatregelen te nemen.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of
andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet
verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de
order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende
ondergeschikten.
Artikel 10 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van
een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn
gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan
de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door
verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in
kennis heeft gesteld.
Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over
op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 12 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak
aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en
risico van de Wederpartij.
Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht
de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie
van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden

Cooperworld Cooperworld, gevestigd aan Industrieweg 30 7949AK ROGAT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.cooperworld.nl Industrieweg 30 7949AK ROGAT +31649332909

J.P.M. van Tartwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Cooperworld Hij/zij is te bereiken via info@cooperworld.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cooperworld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cooperworld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cooperworld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Cooperworld neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cooperworld) tussen zit. Cooperworld gebruikt de volgende computerprogramma`s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cooperworld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden
Cooperworld verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cooperworld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cooperworld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cooperworld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cooperworld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cooperworld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cooperworld.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • RDW erkend Mini Center
  • Mini Seven Club Nederland
© 2010 - 2024 Cooperworld | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel